Patientsäkerhetsberättelse 2019 på KBT Duo

Sammanfattning av kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 2019 på KBT Duo

 

KBT Duo är en liten aktör som arbetar med psykoterapi, handledning och utbildning. Företaget ägs av Carin Österholm och Gunvor Johansson Mannsdorff.

Carin Österholm och Gunvor Johansson Mannsdorff är handledningskompetenta legitimerade psykoterapeuter i KBT. De har en lång erfarenhet av psykoterapeutisk behandling och är delvis skolade under elva år i INM:s verksamhet. INM har implementerat ett kvalitets- och ledningssystem med standard som är certifieringsbart enligt SS EN ISO 9001:2008.

KBT Duo är ackrediterade av Region Skåne att utföra psykoterapi inom Vårdval Psykoterapi. Som legitimerade psykoterapeuter arbetar klinikerna med korttidsterapier och långtidsterapier. Därutöver fungerar Carin Österholm och Gunvor Johansson Mannsdorff som handledare och utbildare inom olika områden.

Verksamheten drivs i egna lokaler och man har ett eget datoriserat system för journalföring. Verksamheten kommer förmodligen även samarbeta med andra aktörer inhyrda i de egna lokalerna men också i andra verksamheter.

Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet definieras som skydd mot vårdskada, och vårdskada definieras som lidande, kroppslig eller psykisk skada/sjukdom samt dödsfall, som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

KBT Duo bedriver idag ett aktivt patientsäkerhetsarbete, som skall syfta till att analysera, bedöma och åtgärda orsaker eller omständigheter som kan leda till vårdskada. Vi arbetar kontinuerligt med att återföra erfarenheterna till alla medarbetare för att dra lärdom av det inträffade.

Carin Österholm och Gunvor Johansson Mannsdorff har redan idag en gedigen utbildning från INM i patientsäkerhetsarbete.

Vision

Vår målsättning är att nollvision skall gälla rörande vårdskador, att sättet att nå dit är genom ett mycket aktivt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Carin Österholm och Gunvor Johansson Mannsdorff ansvarar för att ta emot klagomål eller synpunkter. Regelbundet sker en återföring av sådana synpunkter till kollegerna för att analysera verksamhetsövergripande brister eller enskilda problem som kan uppstå i relationen mellan behandlare och klient. Samtliga i verksamheten har ett ansvar för att granska och notera eventuella vårdskador.

Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som genomförts under året 

Alla medarbetare skall vara med att formulera verksamhetens mål, delta i att följa upp resultat, hjälpa till med att utveckla verksamhetens arbetsmetoder och rutiner samt arbeta aktivt med risk- och avvikelsehantering. I vårt dagliga arbete sker uppföljning av avvikelser som skulle kunna påverka patientsäkerheten och dessa kommuniceras i regelbundna uppföljningsmöten som är obligatoriska för alla medarbetare.

 

Genomförda åtgärder för ökad patientsäkerhet 

Carin Österholm och Gunvor Johansson Mannsdorff är skolade i ett systematiskt kvalitetsarbete på INM. Delar av de tillämpliga rutinerna praktiseras aktivt i KBT Duos verksamhet. På hemsidan finns vårt patientsäkerhetsarbete tillgängligt för patienter och klienter. I kontakten med den enskilde patienten kommuniceras information om patientnämnden och dess verksamhet.

 

Risk- och händelseanalyser

Som ett led i att förhindra vårdskador genomför vi regelbundet riskanalyser. Detta arbete är systematiserats och idag görs denna analys vid införandet av nya metoder, organisations- och strukturförändringar samt i samband med att vi förändrar delar av våra rutiner som är kopplade till vårt nya avtal med Region Skåne.

Vid allvarliga händelser, som föreleder rapportering enligt Lex Maria, genomförs alltid lokala händelseanalyser. Ansvaret för detta har de enskilda medarbetarna och analysen ska kommuniceras i APM. Avvikelser rapporteras och kommuniceras enligt samma modell.

Samverkan för att förebygga vårdskador

Tillsammans med IMM:s verksamhet identifieras risker i verksamheten och uppdatering av säkerhetsarbetet sker med kvalitetsansvarig på INM.

Hälso- och sjukvårdens rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter

All personal ansvarar för att rapportera skriftligt avvikelser, risker och/eller händelser som kunnat medföra vårdskada. Dessa redovisas för alla medarbetare i regelbundna APM. Varje avvikelse/händelse diskuteras och analyseras av gruppen. Händelse och åtgärd protokollförs.

Klagomål/synpunkter hanteras enligt samma modell.

Sammanställning och analys

Årligen (i samband med att ny patientsäkerhetsberättelse upprättas) görs en systemanalys av årets avvikelser/händelser/risker/synpunkter/klagomål. Dessa redovisas för all personal och i patientsäkerhetsberättelsen under resultat.

Samverkan med patienter och närstående

KBT Duos verksamhet samverkar med enskilda klienter och deras anhöriga när behov uppstår. Vi är öppna – både för dialog och kritik.

Resultat

Under året har inga avvikelser, händelser eller synpunkter/klagomål inkommit på verksamheten. KBT Duo har bedrivits heltid och volymen på verksamheten har ökat väsentligt sedan våren 2014.

Malmö 2020-03-11

Carin Österholm                       Gunvor Johansson Mannsdorff